இந்த ஊழியம் 1938ம் ஆண்டு ஒரு சிறிய இடத்தில் “டெட்ராய்ட் வேதாகம வகுப்பு” எனும் வானொலி நிகழ்ச்சியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

வருடங்கள் கடந்தோடிய போது நாங்கள் அளிக்கும் பல்வேறு ஊழியங்களை பிரதிபலிப்பதற்காகப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இன்று அதிகம் நேசிக்கப்படும் ‘நமது அனுதின மன்னா’ என்ற வேததியான நூலின் மூலமாக நாங்கள் யாரென்பதை மக்கள் அறிந்திருப்பதாக உணர்கிறோம். ஆகவே நாங்கள் யாரென்பதை வெளிப்படுத்த பழைய பெயரை ‘நமது அனுதின மன்னா ஊழியங்கள்’ என்று மாற்றினோம். புதுப் பெயரென்றாலும் நோக்கம் பழையதே! : தேவனுடைய அன்பை உலகெங்கும் பறைசாற்றுவது!

நாங்கள் எந்த மதப்பிரிவையும் சார்ந்தவர்களல்ல ஆதாய நோக்குடன் செயல்படாத அமைப்புடையவர்கள். தன்னார்வ ஊழியர்களும் முழுநேரப் பணியாளர்களும் 35 அலுவலகங்களில் பணி செய்கிறார்கள். 6 கோடி வேதாகம ஆதாரங்களை ஆண்டு தோறும் 150 தேசங்களில் விநியோகிக்கிறோம். அது வானொலி செய்தியோ, TV நிகழ்ச்சியோ, DVD, Pendrive (பென்டிரைவ்), புத்தகம், podcast புத்தகமோ, மொபைல் app, வலைதளமோ, இவற்றின் மூலம் மக்கள் தேவனோடு உறவு கொண்டு வளர, உதவி செய்கிறோம்.

இது உங்களையும் தேவனுடைய உண்மையையும் பற்றியது.

75 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நமது அனுதின மன்னா ஊழியங்களைத் தேவன் தமது உண்மையினால் தாங்கி நடத்தியதை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். உங்களாலும், உங்கள் குடும்பங்களாலும், உங்கள் நண்பர்களாலும், உங்கள் சபைகளாலும் உங்கள் ஆதரவினாலும் நாங்கள் தேவனுடைய அன்பு, கிரியை, மன்னிப்பை நற்செய்தியாக உலகெங்கும் அறிவித்து வருகிறோம்.