ன்றைய தனித்துவ உலகில், பெருந்தன்மை என்பது நாம் எப்போதாவது சிந்திக்கும் ஒரு வார்த்தையாகும். விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் கூட, மற்றவர்களின் தேவைகளை நாம் புறக்கணிக்கிறோம். இதன் விளைவாக, தாராள மனப்பான்மை நம் இரட்சிப்பின் ஒருங்கிணைந்த அம்சம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளத் தவறிவிடுகிறோம்.

பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் இரண்டிலும் இரக்கம் மற்றும் பெருந்தன்மை பற்றிய போதனைகள் உள்ளன. பழைய ஏற்பாட்டு சட்டங்கள் அடிப்படையில் கடவுளின் மக்கள் எப்படி அன்பைக் காட்ட வேண்டும் என்பதற்கான விளக்கமாக

இயேசு அவனை நோக்கி: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோலப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே. இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாயப்பிரமாணம் முழுமையும் தீர்க்கதரிசனங்களும் அடங்கி இருக்கிறது என்றார்”. (மத்தேயு 22:37- 40).

இதை பவுல் அப்போஸ்தலன் ரோமர் 13:8-ல் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார், “ஒருவரிடத்திலொருவர் அன்புகூருகிற கடனேயல்லாமல், மற்றொன்றிலும் ஒருவனுக்கும் கடன்படாதிருங்கள்; பிறனிடத்தில் அன்புகூருகிறவன் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறான்”. நியாயப் பிரமாணங்கள் அனைத்தும் தேவனை நேசிப்பது மற்றும் மக்களை நேசிப்பது பற்றியது. தேவனுக்கு சொந்தமான ஜனங்களை அவைகள் எப்படி வாழவேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. அவைகளில் ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால், அவர்கள் எகிப்தில் ஒடுக்கப்பட்ட விதத்தில் மற்றவர்களை ஒடுக்க மாட்டார்கள்; அதற்கு பதிலாக, அவர்கள் தாராளமாக இருப்பார்கள்.

இதேபோல், புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு தம்மைப் பின்பற்றுபவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பினால் அறியப்படுவார்கள் என்று கற்பித்தார்.

“நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள்; நான் உங்களில் அன்பாயிருந்ததுபோல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன். நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால், அதினால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்களென்று எல்லாரும் அறிந்துகொள்வார்கள் என்றார்”. (யோவான் 13:34-35).

ஆரம்பகால எருசலேம் தேவாலயத்தில் இதன் நடைமுறைச் செயல்பாடுகளை நாம் காண்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 4:34, “நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடையவர்கள் அவைகளை விற்று, விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தைக் கொண்டுவந்து,” என்று கூறுகிறது. ஏனென்றால் அதிக உடைமைகள் உள்ளவர்கள் மற்ற விசுவாசிகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய மனமுவந்து கொடுத்தனர். ஒரு கிறிஸ்தவரின் வாழ்க்கையில் தாராள மனப்பான்மை பற்றிய போதனைகளை கண்டுபிடித்து பயன்படுத்துவோம்.

பிரேம்குமார் லீ

 1. தாராள மனப்பான்மை மற்றும் நற்செய்தி
 2. பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள தாராள மனப்பான்மை
 3. தனிப்பட்ட தாராளத்துவம்
 4. உறவுகளில் தாராளத்துவம்
 5. தாராள மனப்பான்மையின் சவால்கள்

banner image

தாராள மனப்பான்மை நற்செய்தியின் இன்றியமையாத பகுதியாகும். ஒரு கிறிஸ்தவராக இல்லாமல் தாராளமாக இருக்க முடியும் என்றாலும், தாராள மனப்பான்மை இல்லாமல், ஒரு கிறிஸ்தவராக இருப்பது கூடாத காரியம். இதனால்தான், செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடுகளின் உவமையில், நற்செய்திக்கான மக்களின் நேர்மறையான பிரதிபலிப்பு தாராள மனப்பான்மையாக வெளிப்படுகிறது.

அப்பொழுது, நீதிமான்கள் அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மைப் பசியுள்ளவர்களாகக் கண்டு உமக்குப் போஜனங்கொடுத்தோம்? எப்பொழுது உம்மைத் தாகமுள்ளவர்களாகக் கண்டு உம்முடைய தாகத்தைத் தீர்த்தோம்? எப்பொழுது உம்மை அந்நியராகக்கண்டு உம்மைச் சேர்த்துக்கொண்டோம்? எப்பொழுது உம்மை வஸ்திரமில்லாதவராகக்கண்டு உமக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தோம்? எப்பொழுது உம்மை வியாதியுள்ளவராகவும், காவலிலிருக்கிறவராகவும் கண்டு, உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள். அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்தீர்களோ, அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்பார். (மத்தேயு 25:37-40).

பின்வரும் பகுதிகளில், நற்செய்தியின் மூன்று அம்சங்களையும் அவை தாராள மனப்பான்மையுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன என்பதையும் பார்ப்போம்.

ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி

கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேலிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்களைக் குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்குப் பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், கர்த்தருடைய அநுக்கிரக வருஷத்தைப் பிரசித்தப்படுத்தவும், என்னை அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு, (லூக்கா 4:18-19).

இயேசு தனது ஊழியத்தை அதன் தொடக்கத்தில் விவரிக்கப் பயன்படுத்திய வார்த்தைகள் இவை. இயேசு ஆவிக்குரிய நிலையில் ஏழை, குருடர் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களைக் குறிக்கிறாரா? அல்லது உலகப்பிரகாரமான வறுமை, சிறைபிடிப்பு, குருட்டுத்தன்மை மற்றும் ஒடுக்குமுறையைப் பற்றி பேசுகிறாரா? இன்றைக்கு இதை ஆவிக்குரிய நிலையில் பார்ப்பதே சரியாகும், நமது ஆவிக்குரிய பிரச்சனைகளுக்கு இயேசுவை தீர்வாக பார்க்கிறோம்; அவர் நம்மை பாவத்திலிருந்து இரட்சிக்கவே வந்தார். ஆவிக்குரியத் தேவைகள் மற்றும் சரீரப் பிரகாரமான தேவைகள் இரண்டையும் இயேசு நிவர்த்தி செய்தார் என்பதை நற்செய்தி விவரிப்புகள் காட்டுகின்றன என்பதை நாம் எளிதில் மறந்துவிடலாம். அதிகாரங்கள் 4 மற்றும் 5 இன் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில், இயேசுவின் இந்த அறிவிப்பு எவ்வாறு அவருடைய ஊழியத்தில் நிறைவேறியது என்பதை லூக்கா காட்டுகிறார். இயேசு ஆவிகளைத் துரத்துவதை நாம் காண்கிறோம் (லூக்கா 4:31-37), சுகமளித்தல் (லூக்கா 4:38-41), பிரசங்கம் செய்தல் (லூக்கா 4:42-44), ஒரு தொழுநோயாளியைக் குணப்படுத்துதல் (லூக்கா 5:12-16), ஒரு முடக்குவாதம் உள்ளவனை குணப்படுத்துதல் மற்றும் மன்னித்தல் (லூக்கா 5:17-26), மற்றும் கற்பித்தல் (லூக்கா 5:33-39). இயேசுவின் முழுமையான ஊழியம் ஆவிக்குரிய மற்றும் சரீரப் பிரகாரமான இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்பதை லூக்கா நமக்குக் காட்டினார். இயேசு மெய்யாகவே மேசியா என்பதை உறுதிப்படுத்த யோவானை அனுப்பியபோது, மத்தேயு 11:4-6 இல் யோவான் ஸ்நானகரின் சீடர்களுக்கு அவர் அளித்த பதிலில், சரீரப் பிரகாரமான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் இயேசுவின் ஊழியம் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.

இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீங்கள் கேட்கிறதையும் காண்கிறதையும் யோவானிடத்தில் போய் அறிவியுங்கள்; குருடர் பார்வையடைகிறார்கள், சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள், செவிடர் கேட்கிறார்கள், மரித்தோர் எழுந்திருக்கிறார்கள்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. (மத்தேயு 11:4-5).

குருடர்களுக்கு (“பார்வை பெறுங்கள்”), முடவர்கள் (“நடக்க”) தொழுநோயாளிகள் (“சுத்தமாக்கப்பட்டார்கள்”), இறந்தவர்கள் (“உயிர்த்தெழுந்தார்கள்”) ஏன் இயேசு தெளிவான மற்றும் வழிகாட்டும் தீர்வைக் கொடுத்தார், ஆனால் ஏழைகளுக்கான தீர்வை கொடுக்கவில்லை? ஏன் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தியை (அல்லது “நற்செய்தி”) அறிவிக்க வேண்டும்? அது அவர்களின் பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கும்? யோவானின் சீடர்களுக்கு பதில் தெளிவாக இருப்பதாகத் தோன்றும். அவர்கள் சுவிசேஷத்தை ஏழைகளின் தேவைகளுக்கு பதில் என்று பார்த்தார்கள். இது எப்படி இருக்க முடியும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இது மூன்று வழிகளில் நடக்கலாம். சுவிசேஷம் மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையை விளைவிக்கிறது.

 1. ஏழைகளின் வாழ்க்கையிலிருந்து வீணான பழக்கங்களை நீக்குதல்.
 2. அவருடைய பிள்ளைகள் மீது தேவனின் ஆசீர்வாதம், அவர்களின் வாழ்க்கையை வளமாக்குகிறது
 3. பணக்காரர்களின் இதயங்களை மாற்றுவதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் செல்வத்தை தேவ ராஜ்யத்தில் உள்ள ஏழைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள்.

முதல் இரண்டு முக்கியமானவை என்றாலும், வறுமையின் கட்டமைப்பால் கட்டப்பட்ட மற்றும் தங்களுக்குத் தாங்களே உதவுவதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லாமல் இருப்பவர்களை விடுவிப்பதற்கு அவை போதுமானதாக இல்லை. அத்தகையவர்களுக்கு மூன்றாவது முறை முக்கியமானது. நற்செய்தியின் இந்த விளைவை நாம் அப்போஸ்தலர் 4:33-35 இல் பார்க்கிறோம் அங்கு இப்படிக் கூறுகிறது.

கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலைக்குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய்ச் சாட்சிகொடுத்தார்கள்; அவர்களெல்லார்மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது. நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடையவர்கள் அவைகளை விற்று, விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தைக் கொண்டுவந்து, அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தார்கள். அவனவனுக்குத் தேவையானதற்குத்தக்கதாய்ப் பகிர்ந்துகொடுக்கப்பட்டது; அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குறைவாயிருந்ததில்லை.

தேவனுடைய ஜனங்களில், ஏழைகள் வறுமையிலிருந்து சரீர விடுதலையை மட்டுமல்ல, அநீதி, நிராகரிப்பு மற்றும் மனிதநேயமற்ற தன்மையிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். ஏன்? ஏனென்றால், கிறிஸ்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் ஆட்சி செய்ய வந்தார். அமைதியும் நீதியும் உள்ள ஒரு சமூகத்தை அமைக்க அவர் வந்தார் (ஏசாயா 9:6-7).

உண்மையான வேதாகம சுவிசேஷத்தின் அடையாளம் என்னவென்றால், “தனிநபர்கள் மற்றும் சமுதாயம் இரட்சிக்கப்பட வேண்டிய ‘ ஆத்துமாக்கள்’ என்று பார்க்கப்படாமல், உலகப்பிரகாரமான சரீர, பொருள், உளவியல் மற்றும் ஆத்தும தேவைகளைக் கொண்ட நபர்களாகவும், சமூகத்தின் மீதான உண்மையான அக்கறையின் வெளிப்பாடாகவும் நடைபெறுகிறது. இதுவே இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் பொருள்”.

ராஜ்யத்தின் நற்செய்தி

அதுமுதல் இயேசு: “மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினார்”. (மத்தேயு 4:17).

இயேசுவால் அறிவிக்கப்பட்ட நற்செய்தியின் மற்றொரு இன்றியமையாத பகுதி தேவனின் ராஜ்ஜியம். சுவிசேஷக் கதைகளில் நீங்கள் காண்பது என்னவென்றால், இயேசு பரலோகத்திற்கு அழைப்பதை விட (யோவான் 3:16) தேவ ராஜ்யத்திற்கு அழைப்பை பிரசங்கித்தார் (மத்தேயு 4:17). இவை கைகோர்த்துச் சென்று ஒன்றைப் புறக்கணித்து இன்னொன்றைப் போதிக்க முடியாது.

இது இயேசு அறிவித்த நற்செய்தியாக இருந்த ராஜ்யம் அல்லது வனுடைய மக்களின் சமூகம். இந்த சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாக வருமாறு மக்கள் அழைக்கப்பட்டனர். சுவிசேஷம் இராஜ்ஜியத்திற்கான ஒரு அழைப்பாகவும், சபை இராஜ்ஜியத்தின் சரீர வெளிப்பாடாகவும் இருப்பதால், சபை இல்லாமல் சுவிசேஷம் இல்லை. இயேசுவைப் பின்பற்றுவது என்பது கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் அங்கம் வகிப்பது என்று பொருள்படுகிறது, இதனால் வசதி குறைந்தவர்கள் உட்பட மற்றவர்களிடம் பொறுப்புகளைச் சுமக்கிறது. முற்காலத் திருச்சபை இந்தச் சமூகத்தை எவருக்கும் தேவையில்லாத வகையில் தங்கள் வளங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு வாழும் முறையை முந்தைய பகுதியில் பார்த்தோம். அத்தகைய சமூகம் நமது தேவாலயங்களிலும் நிஜமாக இருக்க வேண்டும்.

நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால், அதினால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்களென்று எல்லாரும் அறிந்துகொள்வார்கள் என்றார். (யோவான் 13:35)
ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாயிருந்து, தன் சகோதரனுக்குக் குறைச்சலுண்டென்று கண்டு, தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக்கொண்டால், அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலைகொள்ளுகிறதெப்படி? (1 யோவான் 3:17)

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அன்பையும், இரக்கத்தையும் மீட்கப்பட்டவர்களின் அடையாளமாகக் குறிப்பிடுகிறார். சமுதாயத்தில் வெவ்வேறான பதவிகளைக் கொண்டிருந்தாலும், சபையில் அனைவரும் சமமானவர்களே.

நீங்களெல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவைப்பற்றும் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறீர்களே. ஏனெனில், உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக, ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனைபேரோ அத்தனைபேரும் கிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொண்டீர்களே. யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றுமில்லை, அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை, ஆணென்றும் பெண்ணென்றுமில்லை; நீங்களெல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள். (கலாத்தியர் 3:26-28)

நமது தேவாலயங்களில் இது எவ்வளவு உண்மையானது? கொல்கத்தாவில் எனது வீட்டிற்கு அருகில் வசிக்கும் காவலாளி ஒரு முன்னாள் கொள்ளைக்காரன் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறியிருந்தான். அங்கு அவர் கண்ணியமாக நடத்தப்படவில்லை என்று உணர்ந்ததால் அவர் தேவாலயத்திற்கு செல்வதை நிறுத்திவிட்டார். அவர் “ஏழையாக” காணப்பட்டார். நான் வசித்த ரயில்வே காலனியில் உள்ள ரயில்வே அதிகாரிகள், உடன் ஊழியர்களுடன் தோள் தேய்க்க வேண்டியிருப்பதால், ரயில்வே தேவாலயத்திற்குச் செல்ல மாட்டார்கள். அவர்கள் தங்கள் வீட்டை விட்டு பெரிய மற்றும் பணக்கார தேவாலயங்களுக்கு செல்ல விரும்பினர். தன்னை அணுகிய மக்களுக்கு இயேசு காட்டிய அங்கீகாரம் எங்கே?

அன்பும், தாராள மனப்பான்மையும் இல்லாமல், தேவனின் ராஜ்ஜியம் இருக்க முடியாது. தாராள மனப்பான்மை என்பது நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் செல்வங்களைப் பகிர்வது மட்டுமல்ல, மக்களை ஏற்றுக்கொள்வதும், மக்களை மதிப்பீடு செய்வதிலும், மதிப்பீட்டிலும் உள்ள பெருந்தன்மையும் ஆகும். பணத்தைக் கொடுப்பதை விட கண்ணியத்தையும் மதிப்பையும் கொடுப்பது பெரும்பாலும் முக்கியமானது.

மனந்திரும்புதலின் நற்செய்தி

அந்நாட்களில் யோவான்ஸ்நானன் யூதேயாவின் வனாந்தரத்தில் வந்து:மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம்பண்ணினான். மத்தேயு (3:1,2)

யோவான்ஸ்நானன் முதன்முதலில் இயேசு கிறிஸ்துவால் உண்டாகும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை முன்னறிவித்தான். அவன் மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கித்தான்(மத்தேயு: 4 -17). அதையே இயேசு கிறிஸ்துவும் வெளிப்படுத்தினார்

மனந்திரும்புதல் என்றால் என்ன? அநேக நேரங்களில் நாம் பாவங்களில் இருந்து திரும்புவது என்று தான் நினைக்கின்றோம் ஆனால் யோவான் பரிசேயரை மனதில் கொண்டு சொன்னார். ஏனென்றால் இவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை பின்பற்றுபவர்கள், மற்றும் தூய்மையான மதவாதிகள் (மத்தேயு: 3 – 7).மனந்திரும்புதலுக்கு கிரேக்க பதத்தில் “மெடா நோயா” என்று பொருள்.“மெடா” என்றால் “மாற்றம்”, “நோயா” என்றால் “உள்ளம்”.

யோவான் மக்களுக்குத் தேவையான மன மாற்றத்தையும், நல்ல நோக்கத்தையும் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் .மனமாற்றத்தின் அடையாளம் என்பது மற்றவர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுப்பதிலும், மற்றவர்களை ஒடுக்காமல் நேசிப்பதிலும் தான் வெளியாகும். அவர்கள் தங்களுக்கான சௌகரியங்களை விடுத்து, மக்களுக்குத் தங்களுடைய ஐசுவரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வகையான வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களைக் குறித்து இயேசு இவ்வாறு கூறுகிறார்:

இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; ஒருவனைப் பகைத்து ஒருவனைச் சிநேகிப்பான். அல்லது ஒருவனைப் பற்றிக்கொண்டு மற்றவனை அசட்டைபண்ணுவான்; தேவனுக்கும் உலகப் பொருளுக்கும் ஊழியஞ்செய்ய உங்களால் கூடாது (மத்தேயு 6:24).

மனந்திரும்புதல் என்பது பணத்தை சார்ந்திருப்பது அல்ல, அதைத் தரும் தேவனையே சார்ந்து இருப்பதேயாகும். மத்தேயு 19:16-22 ல் இயேசு, ஐசுவரியமான அந்த வாலிபனை தன் சொத்துக்களை விற்று தரித்திரருக்குக் கொடுத்துத் தன்னை பின்பற்றுமாறு கூறினார். அனுதின வாழ்விற்காகப் பணத்தை நம்பி வாழ்கின்றவர்கள், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது என இயேசு கூறினார். ஆதலால் மனந்திரும்புதல் என்பது பணம், பொருள் ஆகியவற்றின் மேலுள்ள நம்பிக்கையை விடுத்து, இயேசுவையே சார்ந்து இருப்பதாகும். நாம் தேவனை நம்பும் போது, பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம்.

தாராளத்துவத்தின் அவசியம்

செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் பற்றிய உவமையில், மீட்கப்பட்டவர்கள் தாராள குணத்தை வெளிப்படுத்தினர். அப்படியென்றால், இரட்சிப்பு கிரியையினால் உண்டாவது என்று பொருளல்லல. தேவனால் மீட்கப்பட்டவர்கள் இயல்பாகவே தாராள குணமுடையவர்களாய் இருப்பார்கள். ஒருவனிடம் தாராளகுணம் இல்லை என்றால் அங்கே மனந்திரும்புதலும், இரட்சிப்பும் இல்லை என்று பொருள்.

கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காயிருக்கிறது; உன் கண் தெளிவாயிருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாயிருக்கும். உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும்; இப்படி உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால், அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும்! (மத்தேயு 6:22-23)

ஆரோக்கியமில்லாக் கண்ணோட்டம் என்றால் என்ன? இதே பதம் மத்தேயு 20:15ல் பொறாமை என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

என்னுடையதை என் இஷ்டப்படிச் செய்ய எனக்கு அதிகாரமில்லையா? நான் தயாளனாயிருக்கிறபடியால், நீ வன்கண்ணனாயிருக்கலாமா என்றான். மத்தேயு 20:15

ஒருசில மக்கள் மற்றவர்கள் முன்னேறுவதைப் பற்றி சந்தோஷப்படாமல், பொறாமையால் எரிச்சல் அடைகின்றனர். நீதிமொழிகள் 28:22ல் ஆரோக்கியமில்லாதக் கண்ணை தாராளமின்மையோடும், குறுகலான மனப்பான்மையோடும் ஒப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோல “ஆரோக்கியம்” என்ற வார்த்தை “தாராளம்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தாராளகுணமுடையவர்களின் வாழ்க்கை வெளிச்சம் நிறைந்த வாழ்க்கை எனவும், தாராள குணம் இல்லாதவர்களின் வாழ்க்கை இருண்ட வாழ்க்கை எனவும் இயேசு குறிப்பிடுகிறார்.

எனவே தாராள குணம் என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் கொள்கை என்னவென்றால்:

 • ஏழைகளுக்கு சுவிசேஷத்தைப் பிரசிங்கப்பது.
 • தேவனுடைய இராஜ்ஜியத்திற்கு மக்களை அழைப்பது.
 • உலகத்தை நம்புவதற்கு பதிலாக தேவனை சார்ந்து இருப்பது.

banner image

பழைய ஏற்பாட்டில் தேவ ஜனங்களிடையே தாராள மனப்பான்மையின் அவசியத்தைப் பற்றிய போதனைகள் நிறைய உள்ளன.

யூபிலி சட்டம் (கட்டளைகள்)

உதாரணத்திற்கு உபாகமம் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இஸ்ரவேலர்கள் நான்கு தலைமுறைகளாக எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாக இருந்தனர், அங்கு அவர்கள் கொடூரமாக ஒடுக்கப்பட்டனர். தேவன் அவர்களை அவர்களின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்தபோது, எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்த அனுபவத்தை நினைவுகூரும்படி (உபாகமம் 5:15, 15:15, 24:18, 22) அவர்களிடம் திரும்பத் திரும்பக் கேட்டுக்கொண்டார் (உபாகமம் 5:15, 15:15, 24:18, 22) எனவே அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டதைப் போல மற்றவர்களை ஒடுக்க வேண்டாம். ஏழைகள் மீதான ஒடுக்குமுறை இஸ்ரேலில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க விதிகள் வகுக்கப்பட்டன. பழைய ஏற்பாட்டு கட்டளைகளை இப்போது கடிதத்திற்குப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாலும், இக் கோட்பாடுகள் இன்றளவும் பொருந்தும்.

இது தொடர்பான முக்கிய விதிகளில் ஒன்று, நிலத்தை நிரந்தரமாக விற்க முடியாது மற்றும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை (லேவியராகமம் 25:13¬) யூபிலியின் ஒவ்வொரு வருடமும் நிலத்தின் அசல் சொந்தக் குடும்பத்திற்குத் திரும்ப வேண்டும் என்ற கட்டளை இருந்தது (லேவியராகமம் 25:13–17).

அந்த யூபிலி வருஷத்தில் உங்களில் அவனவன் தன் தன் காணியாட்சிக்குத் திரும்பிப்போகக்கடவன்..
உங்களில் ஒருவனும் பிறனுக்கு அநியாயம் செய்யக்கூடாது; உன் தேவனுக்குப் பயப்படவேண்டும்; நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர்.
(லேவியராகமம் 25 :13,17)

இதன் மூலம், எந்தக் குடும்பமும் உற்பத்திச் சாதனங்களை நிரந்தரமாக இழக்காமல், அடிமைத்தனம் அல்லது வறுமை என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்படுவது குறைக்கப்பட்டது.

இன்று, சம்பாதிக்கும் ஆற்றலையும், அதன் மூலம் பொருளாதார பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு வழி கல்வி. பல அரசாங்கங்கள் இதை அங்கீகரித்து, அனைவருக்கும் கல்வி கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய சட்டங்களை இயற்றியுள்ளன. இருப்பினும், அத்தகைய அறிவுறுத்தலின் தரம் இன்னும் சீரற்றதாக உள்ளது, பணக்காரர்கள் பெரும்பாலும் ஏழைகளை விட சிறந்த கல்வியைப் பெறுகிறார்கள். சபை சமூகத்திற்குள்ளும் அதற்கு அப்பாலும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வைப் போக்க ஒரு தேவாலயமாக நாம் ஏதாவது செய்ய முடியுமா? நிதி காரணமாக கல்வியை இழக்கும் விசுவாசிகள் நம்மிடையே இருக்கிறார்களா? அவர்களுக்கு நாம் எப்படி உதவலாம்?

அனைவருக்கும் வேதாகமத்தை அணுக வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், கல்வித் துறையில் ஒரு காலத்தில் சபை முன்னணியில் இருந்தது. இன்று நாம் அந்த விளிம்பை இழந்துவிட்டோம். பல ஆண்டுகளாக, சமுதாயம் சாதி மற்றும் வர்க்கத்தின் அடிப்படையில் அடுக்கடுக்காக இருந்தது. வறுமைச் சுழற்சியில் இருந்து மீள முடியாத மக்களுக்கு கல்வி இந்தத் தடைகளை உடைத்தது. இன்று பலவீனமான பொதுக் கல்வியாலும், தனியார் கல்வியின் அதிக விலையாலும் இந்த வர்க்கக் கட்டமைப்பு அதன் அநியாயங்களோடு திரும்புகிறது. நாம் மீண்டும் ஈடுபட வேண்டும் மற்றும் ஏழைகளுக்கு கல்வியை இன்னும் சமமானதாக மாற்றுவது எப்படி என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

பொறுக்கும் சட்டம்

நிலமோ அல்லது பிற உற்பத்தி சாதனங்களோ இல்லாதவர்களுக்கு, பொறுக்கும் சட்டத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், பணக்காரர்கள் தங்கள் பயிர்களை அறுவடை செய்யும் போது, ஏழைகள் தங்கள் பயன்பாட்டிற்காக சேகரிப்பதற்காக சிலவற்றை விட்டுச் செல்ல வேண்டும்.

உங்கள் தேசத்தின் வெள்ளாண்மையை நீங்கள் அறுக்கையில், வயலின் ஓரத்தில் இருக்கிறதை முற்றிலும் அறுக்காமலும், சிந்திக்கிடக்கிற கதிர்களைப் பொறுக்காமலும், எளியவனுக்கும் பரதேசிக்கும் அவைகளை விட்டுவிடவேண்டும்; நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். (லேவியராகமம் 23:22).

ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கப்படுவதையும் பட்டினி கிடக்காமல் இருக்கவும் பணக்காரர்களின் பொறுப்பை இது அங்கீகரித்தது. இந்தக் கடமைக்கு நாம் எவ்வாறு பதிலளிப்பது?

தாராள மனப்பான்மைக்கு மிகப்பெரிய தடைகளில் ஒன்று, நமது தாராள மனப்பான்மையைப் பெறுபவரின் மதிப்பை மதிப்பிடும் போக்கு. இது பெரும்பாலும் அவசியமானதாக இருந்தாலும், உணர்ந்த தேவைகளை விட உண்மையான தேவைகளை நாம் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றாலும், சேகரிப்பு சட்டம் பெறுநர்களுக்கு எந்த தகுதியையும் விதிக்கவில்லை. அந்த நபர் ஒரு இஸ்ரவேலராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றும் எந்த வகையிலும் தனது தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏழையாக இருப்பதும், உணவு இல்லாமல் இருப்பதும்தான் ஒரே அளவுகோலாக இருந்தது.

ஏழைகள் மற்றும் வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களை நாம் சில சமயங்களில் சோம்பேறிகள் அல்லது வேலை செய்ய விரும்பாதவர்கள் அல்லது கடினமாக முயற்சி செய்யாதவர்கள் என்று மதிப்பிடுகிறோம். ஆனால் அவர்கள் வேலை செய்ய இயலாமை உளவியல் பிரச்சினைகள் அல்லது உடனடியாகத் தெரியாத பிற காரணங்களால் எழலாம். அவர்களின் அனுபவங்களை நாம் அனுபவித்திருக்கவில்லை என்பதையும், நமது தாராள மனப்பான்மையின் தகுதியை மதிப்பிடக்கூடாது என்பதையும் நாம் நினைவூட்ட வேண்டும். அவர்கள் ஏழைகள், தேவைப்படுபவர்கள் என்பது நமக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட போதுமானதாக இருக்க வேண்டும்.

ஓய்வு ஆண்டு (ஏழாம் ஆண்டு)

ஏழாம் வருஷத்தின் முடிவிலே விடுதலைபண்ணுவாயாக. உபாகமம் 15:1

மோசேயின் சட்டப்படி, எளிமையான இஸ்ரவேலருக்கு வட்டி இல்லாக் கடன் வழங்கப்பட்டது(லேவியராகமம் 25:35-38). ஏழாம் வருடத்தில் அவர்களால் கடனை திருப்பிக் கொடுக்க இயலாத போது, அந்த வருஷத்தில் அது அவர்களுக்கு தள்ளுபடியாக்கப்பட்டது. அவர்கள் வட்டியினால் வருந்தக்கூடாது என்பதற்காக இச்சலுகை அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இப்பொழுது இந்தியாவில் உள்ள ஜனங்களின் வேலைத்தன்மையோடு ஒப்பிடும்போது, இச்சலுகையின் மகத்துவத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். நமக்குள்ளே நாம் ஒன்றைக் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும். கஷ்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நாம் கடன் கொடுத்துஉதவுகிறோமா? அவர்களால் அதை திரும்ப செலுத்த இயலாமல் போகும்போது அதை மன்னித்து விட்டு விட நம்மால் முடிகிறதா? கடன் காரணமாக அடிமைத்தனத்தில் இருந்தவர்கள் அந்த ஆண்டில் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். அதுமாத்திரமல்லாமல் அவர்களுக்கு அவர்கள் வாழ்வை புதுப்பிக்க ஒரு தலைநகரமும் கொடுக்கப்பட்டது. இனிமேல் அவரவர் தங்களை தாங்களே பராமரித்துக் கொள்ள முடியும். நம்முடன் அடிமைப்பட்டவர்கள் இப்பொழுது இல்லை, மாறாக நமக்காக உழைக்கும் ஏழைகள் நம்முடன் இருக்கிறார்கள் திருமணத்தின் காரணமாக மற்றும் சுகவீனம் காரணமாக அவர்கள் நம்மை விட்டுப் பிரியும் போது நாம் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறோமா?

banner image

எவ்வாறாக ஏழைகளையும் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களையும் நான் நேசிக்கிறேன்?

நாம் சந்திக்கும் ஏழைகள்

நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏழை ஜனங்களை சந்திக்கிறோம். அவர்கள் நம் வீட்டில் நமக்கு உதவுகிறார்கள், சமுதாயத்திலும் நமக்கு உதவுகிறார்கள். ஆனால் இந்தப் பறந்த உலக வாழ்க்கையில் அவர்களை கண்ணோ க்குவது நமது தலையாய கடமையாகும். அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

நாம் நம்மைச் சுற்றியுள்ள ஏழைகளை ஒரு பறந்த மனப்பான்மையோடு பார்க்கவேண்டும். அவர்கள் ஏழ்மைக்கான காரணம் வேலையின்மையாய் இருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் தொழில் வீழ்ச்சியாக இருக்கலாம். எனவே குறிப்பறிந்து நாம் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். இந்தியாவில் உள்ள மக்களின் கடனுக்கான காரணம் சுகவீனம் மற்றும் திருமணம் ஆகும். அவர்களுக்கு இச்சமயங்களில் நம்மால் இயன்றவரை உதவலாம். அவர்களுக்கு கல்வியை கொடுத்து கடனில் இருந்து விடுபட உதவலாம்.

நேரத்தை கொடுத்து உதவுவது 

பணத்தைக் காட்டிலும் நேரத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது என்பது ஒரு கடினமான காரியமாகும். வேலைப்பளு அதிகம் உள்ள நாட்களில் மற்றவர்களுக்கு நேரத்தை கொடுப்பது என்பது ஒரு சவாலான காரியம் ஆகும். ஆனால் அதின்மத்தியிலும் நாம் மற்றவர்களுக்கு நம் நேரத்தை கொடுக்கும்போது, நல்ல மனோபாவத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். முதலாவது நேரம் என்பது தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு கிடைக்கும் ஓய்வு தேவனால் அருளப்பட்டது என்று நாம் உணர்ந்தால் நாம் நிச்சயமாக தாராள மனதோடு அதை பயன்படுத்துவோம். இரண்டாவதாக நம்மிடம் இருக்கும் காரியங்களை தள்ளிப்போடும் குணமாகும். இதைப்பற்றி அநேக நீதிமொழிகளில் நாம் காண்கிறோம். இன்றைக்கு செய்ய வேண்டியதை இன்றே செய்ய வேண்டும். சில மக்கள் தங்களுக்கு நேரம் கிடைத்தால் மற்றவர்களுக்கு உதவுவார்கள். சிலநேரங்களில் மற்றவர்களுக்காக நம் சுய இஷ்டங்களையும் விடுக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

மற்றவர்களுக்காக சுய பாதுகாப்பை இழப்பது

ஊழியத்திற்காக நம் வீடுகளை திறந்து கொடுக்க வேண்டும். நம் வீடு நாம் உண்மையாகவே இளைப்பாறும் இடமாக இருந்தாலும் ஊழியத்திற்காக அதை பயன்படுத்த வேண்டும்.

வீடு என்பது தேவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. எனவே தேவ இராஜ்ஜியத்துக்கு ஏதுவாக அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். விருந்தோம்பலை பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் அநேக தரம் கூறப்பட்டுள்ளது. விருந்தோம்பல் என்பது மற்றவர்களுக்கு நம் வீடுகளை திறந்து கொடுக்கிறது மாத்திரமல்லாமல், அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பை கொடுப்பது பற்றியதேயாகும். வீடு மற்றவர்களின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இன்றைய காலங்களில் வீடுகளை திறந்து கொடுக்கின்ற பழக்கம் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

நம்மை காயப்படுத்துகிறவர்களை மன்னிக்க வேண்டும்

இந்தக் காரியத்தில் சபைகள் போராடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒருவருக்கு மற்றவர்களை மன்னிக்க முடியவில்லை என்றால் அவரிடம் தேவ அன்பு இல்லை என்று பொருள். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தங்களுடைய விசுவாசத்தை பரிசோதித்துப் பார்க்கவேண்டும். யாராவது நம்முடைய பொருளாதாரத்தைக் கொண்டு நம்மை மதிப்பிட்டால் நாம் அதை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் அவர்களை மன்னிப்பதில்லை. ஆனால் தேவன் மேல் நம் விசுவாசம் இருக்கும் போது சுலபமாக அவர்களை மன்னிக்க நம்மால் முடியும்.

நாம் மன்னிப்பைப் பெற்றதற்கான காரணம், தேவனோடு சந்தோஷமாக நீடூழி காலம் வாழ்வதற்கே ஆகும்.

வேறுபட்டவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதுவேறுபட்டவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது

மனிதன் வேறுபட்ட மனிதர்களோடு பழகக் கூடியவனாக இருக்கிறான். சபையிலும் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் உள்ள ஜனங்கள் இருப்பார்கள். சபைக்கு வெளியேயும் வேறுபட்ட ஜனங்களை நாம் சந்திக்கிறோம். ஒரு சபையைச் சேர்ந்தவர்கள், மற்ற கோட்பாடுகளை கொண்டவர்களிடம் இணைந்து கொள்வதில்லை. அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்களுக்கு ஒரு சபையும். ஆங்கிலோ சாக்சன் சபையும். இந்திய சபை என வேறுபட்ட சபைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் தேவனுடைய ஆலயம் என்பது வேறுபாடுகளின்றி மக்கள் தேவனை ஆராதிப்பதற்கே.

banner image

தேவன் மனிதர்களை மற்றவர்களோடு இணைந்து வாழ்வதற்காகவே படைத்தார். தேவன் அன்பால் திருத்துவத்தில் இணைந்திருக்கிறது போல நாமும் நம் வாழ்க்கையில் மற்றவர்களோடு, முக்கியமாக நம் வாழ்க்கை துணையோடு இணைந்து வாழவேண்டும். உண்மையான உறவு என்பது தாராள கண்ணோட்டத்தோடு மற்றவர்களை மன்னித்து வாழும் வாழ்க்கையாகும்.

அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்தில் உறவுகளில் தாழ்மையின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுகிறார். நாம் தேவனை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நம்மைப் பற்றியும் மற்றவர்களைப் பற்றியும் சரியான கண்ணோட்டம் நமக்கு இருக்கும். இல்லையெனில் நம்மிடம் பாவமும், குற்றமனசாட்சியுமே மிஞ்சும் என்று இயேசு கூறினார்.

வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்.

மத்தேயு 11:28-30

நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன்; என் நுகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; அப்பொழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார்.

நாம் தேவனிடம் வரும்போது, அவர் நம்மை ஏற்றுக் கொள்வார். அவருடைய பிரசன்னத்தை நம்மால் உணரமுடியும். நாம் அவரிடம் செல்ல வேண்டும், அவருடைய நுகத்தை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். நாம் மற்றவர்களைப் பிரியப்படுத்தாமல் தேவனைப் பிரியப்படுத்தி வாழ்வதால் பெருமிதம் கொள்ளலாம். ஆனந்த் பிள்ளை என்ற வணிகர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: “தேவன் நம்மை முதல்தரமான அசலாக படைத்திருக்கிறார்; இரண்டாம் தரமாக நீ மறக்காதே. இந்தப் புரிதல் தேவனுக்குள்ளான நம்முடைய பொருளாதார வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தும். இந்தப்புரிதல் இல்லாமல் இரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் தாழ்வு மனப்பான்மையோடு மக்கள் வாழ்கின்றனர். குற்ற உணர்வோடும் தாழ்வு மனப்பான்மையோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் இவ்வசனத்தில் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். தேவன் உங்களை படைத்தவர். ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். (எபேசியர் 2:10).

அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். (ரோமர் 8:28)

தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் பிற்காலத்தில் உணர்ந்து கொள்வீர்கள். அவருடைய நுகம் உண்மையிலேயே சுலபமானது என்பதை உணர்வீர்கள். வாழ்க்கை ஒரு சந்தோஷமானதாக, சுதந்திரமானதாக மாறிவிடும்.

banner image

அவருடைய ஊழியத்தின் முடிவில், இயேசு தம் சீடர்களைப் பற்றி கூறினார்:

நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினதுபோல, நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன். யோவான் 17:18
இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி: உங்களுக்குச் சமாதானமுண்டாவதாக; பிதா என்னை அனுப்பினதுபோல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன். (யோவான் 20:21).

எதையாவது திரும்பத் திரும்பச் சொல்லும் போதெல்லாம், அது அதன் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. தம்மைப் போலவே சீடர்களும் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் என்பதை இயேசு வலியுறுத்துகிறார். இன்று நமக்கும் இது பொருந்தும் என்ற உண்மையையும் காணலாம்.நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறதுமல்லாமல், இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவைப் போல அனுப்பப்பட்டு இன்று இயேசுவின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை அங்கீகரிப்பது முக்கியம்.

மத்தேயு 11:28 மக்களை இயேசுவிடம் அழைப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்தும் ஒரு பிரபலமான வசனம். தேவைப்படுபவர்களைச் சந்திக்கும் போது, ​​இயேசுவிடம் செல்லச் சொல்வோம். ஆனால் நாம் இயேசுவைப் போல அனுப்பப்பட்டிருந்தால், அதை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்க வேண்டும்: “சோர்ந்துபோனவர்களே, சுமை சுமக்கிறவர்களே, எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், என்னில் வாசமாயிருக்கிற கிறிஸ்து உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவார்.” நேரம், பணம் மற்றும் கடவுள் நம் பராமரிப்பில் ஒப்படைத்துள்ள வளங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் கண்டறிந்தால் அது நம் வாழ்வில் ஒரு தீவிரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நாம் விசுவாசிகளாக இருப்பதாலும், அவரைப்போல் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாலும் நாம் தாராளமாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார். இதுவே நம் வாழ்வில் கடவுளின் சட்டத்தை நிறைவேற்றும் அன்பு. இது நடைமுறையில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது? எங்களால் இயன்றவரை, எங்கள் குறைந்த வேலையாட்களுக்கு நல்ல ஊதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முயற்சிக்கிறோம். நம் அண்டை வீட்டாரின் நலனில் அக்கறை இருப்பதால், அவர்களுக்குக் கொடுப்பதை விட அதிகமாக நாம் அவர்களுக்குக் கொடுக்கலாம். நெருக்கடியான சமயங்களில், அவர்களுக்கு எட்டாத தீர்வுகளைக் கண்டறிய அவர்களுக்கு உதவ, நாம் நம்மை அவர்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்கிறோம். நாங்கள் சார்புநிலையை ஊக்குவிக்கவில்லை என்றாலும், அவசர காலங்களில் நாங்கள் உதவி வழங்குகிறோம்.

நாம் உலகில் இயேசுவின் பிரதிநிதிகள். இயேசு மக்களை அணுகி அவர்களின் குறைபாடுகளை குணப்படுத்தியது போல், நாமும் மக்களை அணுக வேண்டும். நீங்கள் விரும்பாதவர்களுடனும், உங்களிடமிருந்து வேறுபட்டவர்களுடனும் நட்பு கொள்ள நீங்கள் தயாரா? நான் மது அருந்தினாலும், புகைப்பிடித்தாலும் என் மனைவி என்னை ஏற்றுக்கொண்டாள், அது என் வாழ்வில் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதைப் புரிந்துகொள்ள உதவியது. விபச்சாரத்தில் சிக்கிய பெண்ணை (முறையற்ற உறவுகள்) இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார், அவருடைய ஏற்பு அவளைக் குணப்படுத்தியது. நீங்கள் மக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? எங்கள் அழைப்பு மக்களைச் சென்றடைவதும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதும் ஆகும். கிறிஸ்துவைப் போல் ஆக ஒருவரையொருவர் தூண்டுவதே நமது அழைப்பு. ராஜ்யத்தில் ஒருவரையொருவர் எவ்வாறு ஊக்குவித்து, கட்டியெழுப்புவதைத் தொடர்ந்து செய்யலாம்? மோசமான அனுபவங்கள் ஏற்படும்.

நீங்கள் தாராளமாக நடந்துகொள்பவர்கள் உங்களை ஏமாற்றுவார்கள். நான் ஒரு முறை ஒரு குடும்பத்திற்கு பண உதவி செய்தேன், அவர்கள் பணத்தை மாதாந்திர தவணைகளில் திருப்பித் தருவதாக ஒப்பந்தம் செய்தேன். சில தவணைகளுக்குப் பிறகு, திருப்பிச் செலுத்துவது நிறுத்தப்பட்டது. ஒரு காலத்திற்குப் பிறகு, அவர்கள் எங்களை விட உயர்ந்த வாழ்க்கைத் தரத்துடன் பணக்காரர்களாக ஆனார்கள், ஆனால் இன்னும் பணத்தைத் திருப்பித் தரவில்லை. மேலும் தாமதப்படுத்துவதற்கு எப்பொழுதும் சில காரணங்கள் இருந்தன. நாங்கள் இன்னும் நல்ல நண்பர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் பணம் குறிப்பிடப்படவில்லை அல்லது திருப்பித் தரப்படவில்லை. இத்தகைய மோசமான அனுபவங்கள் நம்மை தாராள மனப்பான்மையற்றவர்களாக ஆக்குகின்றன, மேலும் கடவுளின் இயல்பில் பங்குகொள்வதிலிருந்து நம்மைத் திருப்புவதற்கு பிசாசினால் வந்தவைகளாகும். மற்றவர்கள் என்ன செய்தாலும், நாம் தாராளமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். தாராள மனப்பான்மையின் இந்த பாதையில் நீங்கள் நடக்க கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கடவுள் உங்களை பலருக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக ஆக்குவாராக.