வகை  |  odb

தொலைநோக்குக் கனவுகள்

கிறிஸ்துமஸிற்கு முந்தின ஒரு பரபரப்பான நாளில், மூதாட்டி ஒருவர் என் வீட்டினருகே உள்ள தபால் நிலையத்திற்கு வந்தார். அவருடைய மெதுவான அசைவைப் பொறுமையாகக் கவனித்த தபால் நிலையத்தின் எழுத்தர், "வருக இளம் பெண்ணே" என்றார். அவர் வார்த்தைகளிலிருந்த கனிவைக் கவனித்த அனைவருக்கும் "இளம் பெண்ணே" என்று அவர் அழைத்தது பிடித்திருந்தது.

வயது முதிர்ந்தவர்கள் நமது நம்பிக்கையை ஊக்குவிப்பதை வேதத்தில் காணலாம். பிள்ளையாகிய இயேசுவைக் கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக்கொடுக்க மரியாளும் யோசேப்பும் ஆலயத்திற்கு வந்தனர் (லூக்கா 2:23; யாத்திராகமம் 13:2, 12), அங்கே திடீரென இரண்டு முதியவர்கள் மையப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

முதலாவது சிமியோன், இவர் மேசியாவை காணப் பல ஆண்டுகள் காத்திருந்தார். இவர் இயேசுவைக் கையில் ஏந்தி, " ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போகவிடுகிறீர்; தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம்பண்ணின உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது" (லூக்கா 2:29–32). என்றார்.

பிறகு சிமியோன், மரியாளிடமும் யோசேப்பிடமும் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் அன்னாள் என்னும் மிகவும் வயதான தீர்க்கதரிசி (வ.36) அங்கே வருகிறாள். திருமணமாகி ஏழே ஆண்டுகளில் விதவையான இவள், தனது எண்பத்து நான்காம் வயதுவரை தேவாலயத்தில் வாழ்ந்தவள். தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல், இரவும் பகலும் உபவாசித்து, ஜெபம்பண்ணி, ஆராதனை செய்துகொண்டிருந்தவள். இவள் இயேசுவைக் கண்டவுடன், தேவனைப் புகழ்ந்து, எருசலேமிலே மீட்புண்டாக காத்திருந்த யாவருக்கும் அந்தப் பிள்ளையைக் குறித்துப் பேசினாள். (வ.37–38).

நமக்கு எவ்வளவு வயதானாலும், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளோடு தேவனுக்காகக் காத்திருப்பதை நிறுத்த வேண்டாமென்று நம்பிக்கையான இவ்விரு ஊழியக்காரர்களும் நமக்கு நினைப்பூட்டுகின்றனர்.

தேவனின் மன்னிப்பு - நாள் 7

banner image

...இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவமன்னிப்பு ஆகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது.
எபேசியர் 1:7

தேவனின் பிதாத்தன்மையின் இனிதான பார்வையை கவனத்துடன் அணுகுங்கள்: தேவன் மிகவும் கருணையும் அன்பும் நிறைந்தவர். அவர் நம்மை மன்னிப்பார். அந்த எண்ணம் உணர்வை மட்டுமே சார்ந்தது. புதிய ஏற்பாட்டின் ஆகமங்களில் எங்கும் காணப்படாதது. கிறிஸ்துவின் சிலுவையை சார்ந்தே தேவன் நம்மை மன்னிக்கிறார். அதை தவிர வேறு ஏதாவது காரணத்தை சார்ந்து மன்னிப்பு என்றால் அது உணர்வற்ற நிந்தனையாகும். கிறிஸ்துவின் சிலுவையை ஆதாரமாகக் கொண்டுதான் தேவன் நம் பாவத்தை மன்னிக்கிறார் மற்றும் அதன்…

ஒப்புரவாக "போ" - நாள் 6

banner image

நீ ...உன்பேரில் உன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டு என்று அங்கே நினைவு கூருவாயாகில்...
மத்தேயு 5:23

இந்த வசனம் சொல்கிறது, "நீ பலிபீடத்தின் இடத்தில் உன் காணிக்கையைச் செலுத்த வந்து ,உன்பேரில் உன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டு என்று அங்கே நினைவு கூருவாயாகில்,... "அது "உன் சமநிலையற்ற எரிச்சலில் நீ தேடி எதையாவது கண்டு பிடித்தால்", என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் "நீ நினைவு கூருவாயாகில் ..."என்கிறது. அப்படி எனில், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏதாவது உங்கள் உணர்வுள்ள மனதிற்கு கொண்டுவந்தால்-" முன்பு உன் சகோதரனோடே ஒப்புரவாகி, பின்பு…

மனந்திரும்புதல் - நாள் 5

banner image

தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப் படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது.
2 கொரிந்தியர் 7:10

பாவ உறுதி பற்றி சிறப்பாக விளக்கும் வார்த்தைகள் :
என் பாவங்கள், என் பாவங்கள், என் இரட்சகர்,
உம்மீது விழுந்ததால் எத்தனை வருத்தம்.

பாவஉணர்வு என்பது ஒரு மனிதருக்கு பொதுப்படையாக இல்லாத விஷயம் ஆகும். அது தேவனைப் பற்றிய புரிதலின் ஆரம்பம். இயேசு கிறிஸ்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது, அவர் பாவத்தை குறித்து மக்களை கண்டித்து உணர்த்துவார் என்றார் (பார்க்க யோவான் 16:8). பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு…

அவர் வந்து - நாள் 4

banner image

அவர் வந்து, பாவத்தைக் குறித்தும்,... உலகத்தைக் கண்டித்து உணர்த்துவார். யோவான் 16:8

முழுமையான பாவஉணர்வு பற்றி சிலர் மட்டுமே அறிவர். நாம் தவறுகளைச் செய்யும் போது வருந்துகிறோம். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை பற்றி உணர்த்தும் போது, உலகில் யாருக்கும் எதிராக இல்லாமல், சங்கீதம் 51: 4 -இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி "தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக பாவஞ் செய்து”.. என்று அறிக்கையிடுவோம். ஒருவர் தாமாக பாவ அறிக்கை யிட்டால், தேவன் தம்மை மன்னிதார் என்று முழு மனத்திருப்தி கிடைக்காது. ஆனால், தேவன் அவரை மன்னித்தால் தேவனை…

பாரபட்சமற்ற தேவ வல்லமை - நாள் 3

banner image

பரிசுத்தமாக்கப் படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார்.
எபிரெயர் 10:14

நாம் பாவத்திற்கு வருத்தப்படுவதால் மன்னிக்கப்பட்டோம் என்று நினைத்தால் , நாம் தேவ குமாரனின் இரத்தத்தை பாதத்தால் மிதிக்கிறோம். தேவனின் மன்னிப்பு மற்றும் அவர் நம் பாவத்தை மறத்ததின் ஆழத்திற்கு உரிய ஒரே விளக்கமானது- இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் தான். கிறிஸ்து பாவநிவாரணபலியாக தம்மையே ஒப்புக்கொடுத்ததை, தனிப்பட்ட முறையில் உணர்தலினாலே நாம் வருத்தப்படுகிறோம். "கிறிஸ்து இயேசு... நமக்கு ஞானம், நீதி,பரிசுத்தம் மற்றும் மீட்பை வழங்கியிருக்கிறார்." கிறிஸ்து நமக்கு அனைத்தையும் வழங்கி இருப்பதை உணரும்…

நமக்கு பதிலாக - நாள் 2

banner image

நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கு,... பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கினார்...
2 கொரிந்தியர் 5: 21

இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தைப் பற்றிய நவீன பார்வையில், அவர் நம் மேல்லுள்ள ஏற்றுக்கொண்டார் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் பார்வையில், அவர் நம் பாவங்களை சுமந்தது அனுதாபத்தினால் அல்ல, அவருடைய அடையாளத்தினால்தான் பாவமாக்கப்பட்டார். அவர் மரணத்தால் நம் பாவங்கள் நீக்கப்பட்டது. அவர் மரணத்துக்கான விளக்கம் அவர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்ததனால்தான், தவிர அனுதாபம் அன்று. நாம் தேவனுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, நாம் கீழ்ப்படிந்ததாலோ அல்லது…

கண்கள் திறக்கப்பட்டன - நாள் 1

banner image

...நீ அவர்களுடைய கண்களைத் திறக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது உன்னை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் என்றார்.
அப்போஸ்தலர் 26:17-18

புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த வசனங்கள் தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடரின் உட்கருத்தை சிறப்பாக விளக்கும் உதாரணமாக திகழ்கின்றன.

தேவனின் முதன்மையான கிருபையின் உயரிய கிரியை, ”அவர்கள் பாவமன்னிப்பை பெறுகின்றனர்”.....என்ற வார்த்தைகளில் இருக்கின்றன. ஒரு நபர் தம்முடைய சுய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தோல்வியுற்றால் பெரும்பாலாக அவர் எதையும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பதே பொருள். ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் ஏதோ ஒன்றை பெற்றுக் கொண்டார் என்பதே அவர் இரட்சிக்கப்பட்டதற்கு அடையாளமாக திகழ்கின்றது. தேவ…